Rare-aukcionas

facebook
Sertifikavimas   Taisyklės    Kontaktai
Pradžia • Naudojimo taisyklės

Naudojimo taisyklės

Privatumo politika

1. Klientų privatumo bendrosios nuostatos
1.1. Rare LT, UAB (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų (prekių ar paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainių http://www.Rare.LT/ ir http://www.321Sold.LT/ (toliau - "Svetainių") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetainėmis, taip pat pirkdami prekes ar užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėse. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėse.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
2. Kokios sąvokos naudojamos?
2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - Rare LT UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 303295231, registruota buveinė A.Žmuidzinavičiaus 73, 47251 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas ar pirkdami prekes.
3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėse, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą.
3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių ir paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@rare.lt; siunčiant paštu, adresu A.Žmuidzinavičiaus 73, 47251 Kaunas, Lietuvos Respublika) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
9. Ar naudojami slapukai?
Svetainės http://www.Rare.LT ir http://www.321Sold.LT nenaudoja jokių slapukų


Naudojimo taisyklės


1. Rare LT aukcionų naudotojų taisyklės

1.1. Tai yra susitarimas tarp Rare LT, UAB (įmonės kodas – 303295231, PVM mokėtojo kodas – LT100008565911, el. pašto adresas – info@Rare.LT) (toliau – Rare LT) ir Jūsų (toliau – Vartotojas ( Pardavėjas, Pirkėjas)) dėl naudojimosi internetiniais aukcionais  www.Rare.LT (toliau – Aukcionais).
1.2. Registruodamiesi Rare.LT svetainėje Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Rare.LT suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. internetinius Aukcionus, kuriuose Vartotojas turi galimybę paskelbti savo pardavimo aukcionus.
2.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tik jis pats, o ne Rare LT, yra atsakingas už visą Rare LT svetainėje Vartotojo įkeltą turinį.
2.4. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Rare.LT turi teisę, tačiau ne pareigą, tikrinti Vartotojo įkeltą turinį, siekiant aptikti Rare LT nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – šalinti jį ir blokuoti Vartotoją, kuris pateikė taisykles pažeidžiantį Turinį.
2.5 Vartotojas sutinka gauti Rare LT elektroniniu paštu siunčiamą informacinę ir/arba reklaminę informaciją.

3. Aukcionas

3.1. Rare LT aukcionai yra skirti parduoti ir pirkti kolekcionavimui skirtus daiktus (monetas, banknotus ir įvairų antikvariatą).
3.2. Vartotojas gali skelbti prekės Pardavimo Aukcioną nuo 1€.
3.3. Vartotojas gali skelbti prekės Pardavimą už fiksuotą kainą. Kaina turi būti ne mažesnė nei 1€. Išskirtiniais atvejais galima skelbti prekės Pardavimą už fiksuotą kainą, kuri yra mažesnė nei 1€.
3.4. Prekės Pardavimo Aukcionų trukmės gali būti – 2 d., 5d., 7 d., 10 d. ir 30 d.
3.5. Prekės Pardavimo už fiksuotą kainą trukmės gali būti – 2 d., 5d., 7 d., 10 d. ir 30 d.
3.6. Pardavimo Aukcionų statymo žingsniai (balsavimas):    

Kaina nuo            Kaina iki             Žingsnis

           1,00 €              10,00 €               0,20 €
         10,00 €              50,00 €               0,50 €
         50,00 €            100,00 €               1,00 €
       100,00 €            200,00 €               2,00 €
       200,00 €            500,00 €               5,00 €
       500,00 €         1.000,00 €             10,00 €
    1.000,00 €         2.000,00 €             25,00 €
    2.000,00 €         5.000,00 €             50,00 €
    5.000,00 €       10.000,00 €           100,00 €
         
3.7. Pardavimo Aukcionai turi 30 s. „antisnaiperį“, t.y. Pardavimo aukciono laikui sumažėjus iki 1 min ir 30 s, Pirkėjui atlikus statymą, prie 1 min 30 s esamo laiko pridedama 30 s, toliau laikas mažėja nuo 2 min.
3.8. Sėkmingai pasibaigus Pardavimo Aukcionui (jeigu yra bent vienas statymas), Pirkėjas gauna elektroninį laišką iš Rare LT su Pardavėjo kontaktais, Pardavėjas gauna elektroninį laišką iš Rare LT su Pirkėjo kontaktais.
3.9. Atsiskaitymas (pinigų sumokėjimas, Prekės persiuntimas, perdavimas) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta abipusio susitarimo būdu.
3.10. Pirkėjas apmoka prekės siuntimo išlaidas. Į "Aukciono" ar "Pirk dabar" kainas siuntimo išlaidos nėra įskaičiuotos, nebent Pardavėjas Prekės aprašyme nurodo - "Nemokamas pristatymas".
3.11. Pardavėjas supranta, kad visas jo pateiktas Turinys (tekstas, fotografijos) gali būti naudojamas Rare LT moksliniams, reklamos ar kitiems darbams.

4. Pardavėjas

4.1. Pardavėjas turi teisę skelbti savo prekės Pardavimo Aukcioną, naudodamasis Rare LT svetainę.
4.2. Pardavėjas turi teisę skelbti savo prekės Pardavimo pardavimą už fiksuotą kainą naudodamasis Rare LT svetainę.
4.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti už Aukcione nupirktą prekę.
4.3. Pardavėjas turi teisę įvertinti Pirkėją už atliktą sandorį.
4.4. Pardavėjas privalo maksimaliai teisingai aprašyti parduodamą daiktą.
4.5. Pardavėjas privalo naudoti kokybiškas, originalias parduodamos prekės nuotraukas.
4.6. Pardavėjas privalo parduoti prekę Pirkėjui, jeigu Pirkėjas laimėjo aukcioną.
4.7. Pardavėjas privalo susisiekti su Pirkėju, po sėkmingai pasibaigusio aukciono, per tris darbo dienas. Išeiginės, švenčių dienos pliusuojasi prie trijų darbo dienų.
4.8. Jeigu Pirkėjas nesumokėjo už laimėtą aukcioną, Pardavėjas privalo apie tai pranešti Rare LT.
4.9. Pardavėjui draudžiama atvirai ar užslėptai reklamuoti trečiąsias šalis prekės aprašyme, jeigu tai nėra susitarta su Rare LT. Išimtis - PCGS ir NGC svetainių nuorodos į sertifikuotas monetas.
4.10. Draudžiama pardavinėti falsifikatus, kopijas nenurodant pavadinime ar aprašyme, kad tai yra falsifikatai ar kopijos.
4.11. Draudžiama pardavinėti daiktus nesusijusius su kolekcionavimu.
4.12. Draudžiama pardavimo aprašyme skelbti savo kontaktinę informaciją.
4.13. Draudžiama pardavinėti daiktus, kurių apyvarta yra uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais.

5. Pirkėjas

5.1. Nupirkus prekę, Pirkėjas įsipareigoja už ją sumokėti.
5.2. Pirkėjas turi teisę, bet ne prievolę, pirmas susisiekti su Pardavėju.
5.3. Pirkėjas turi teisę įvertinti Pardavėją už atlikta sandorį.
5.4. Jeigu Pardavėjas nesusisiekia su Pirkėju per Pardavėjui nustatytą susisiekti laiką (4.7. punktas), Pirkėjas privalo apie tai pranešti Rare LT.
5.5. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 d. nuo prekių gavimo (jeigu pardavėjas pažymi, jog priima grąžinimus). Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6. Nuobaudos

6.1. Grubiai pažeidus Taisykles, Rare LT pasilieka sau teisę blokuoti Vartotojų IP adresus iki pilno konflikto išsprendimo.
6.2. Pakartotinis grubus Taisyklių pažeidimas sąlygoja Vartotojo IP blokavimą visam laikui.

7. Bendros nuostatos

7.1. Rare LT Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Konfliktai tarp Rare LT ir Vartotojų sprendžiami derybų keliu.
7.3. Visa informacija (tekstas, fotografijos) yra Rare LT intelektinė nuosavybė. Informacijos (tekstas, fotografijos) naudojimas saviems tikslams, galimas tik su Rare LT sutikimu.
7.4. Šios Taisyklės įsigalioja Vartotojui aktyvavus registracijos patvirtinimo nuorodą.
7.5. Šios taisyklės nėra baigtinės, jos gali būti papildomos kitais punktais.